header

กฎหมายและระเบียบ

สำหรับสมาชิก

345136
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
179
273
1617
341141
922
9113
345136
หมายเลขไอพี: 18.205.109.152
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-04 23:02:10

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

 

  นายจนหาญ ศรคณ ประธานสภา
          นายจันหาญ  ศิริคุณ
           ประธานสภาอบต. 
 
นายคำเคน เผาสหา รองประธานสภา
นายคำเคน  เผ่าสีหา
รองประธานสภา
  nopic
         นายแสงมณี  เกิดสุข
          เลขานุการสภาอบต.
นายบญช เบองบน
      นายบุญชู เบื้องบน
     สมาชิกสภาอบต.ม.1
  นายอดร ศรคณ
         นายอุดร ศิริคุณ
     สมาชิกสภาอบต.ม.1
นายนวล จตรกษ
      นายนวล จิตรักษ์
   สมาชิกสภาอบต.ม.2
   

นายบญเลศ วนทา
    นายบุญเลิศ วันทา 
  สมาชิกสภาอบต.ม.3

  นายบวกน สสาย
    นายบัวกัน  สีสาย
   สมาชิกสภาอบต.ม.3
นายสมพร ประทาน
     นายสมพร ประทาน
   สมาชิกสภาอบต.ม.4
  นายประเสรฐ หมนเพยร
    นายประเสริฐ หมั่นเพียร
    สมาชิกสภาอบต.ม.4
นายประคอง สายพฤกษ
    นายประคอง สายพฤกษ์
     สมาชิกสภาอบต.ม.5
  นายอำนาจ จำนงการ ประธานสภา อบต.หนองเหลา
      นายอำนาจ จำนงการ
     สมาชิกสภาอบต.ม.5
นายเถกงศกด ศรวรรณ
    นายเถกิงศักดิ์ ศิริวรรณ
    สมาชิกสภาอบต.ม.6
  นายดำรงค เชอหงษ
     นายดำรงษ์ เชื้อหงษ์
      สมาชิกสภาอบต.ม.6
นายด มณวรรณ
      นายดี มณีวรรณ
    สมาชิกสภาอบต.ม.7
  นายคำม สดชน
       นายคำมี สดชื่น
    สมาชิกสภาอบต.ม.7
นายหน ประทาน
      นายหนู ประทาน
   สมาชิกสภาอบต.ม.8
  นายสมบต เจรญวงศ
    นายสมบัติ เจริญวงศ์
    สมาชิกสภาอบต.ม.8
นายเทพรตน ผายเผย
      นายเทพรัตน์ ผ่ายเผย
     สมาชิกสภาอบต.ม.9
  นายสบรรณ วงศสง
      นายสุบรรณ วงศ์สูง
    สมาชิกสภาอบต.ม.9
 นายทองด นยมชาต
        นายทองดี นิยมชาติ
      สมาชิกสภาอบต.ม.10
   นายทองสข มคำ
          นายทองสุข มุคำ
       สมาชิกสภาอบต.ม.10
 นายไชยา คณธรรม
         นายไชยา คุณธรรม
     สมาชิกสภาอบต.ม.11
   นายอำคา เผาสหา
       นายอำคา เผ่าสีหา
      สมาชิกสภาอบต.ม.12
 นายธงศกด มธรรม
     นายธงศักดิ์ มีธรรม
      สมาชิกสภาอบต.ม.13
   นายประดษฐ บรรพต
         นายประดิษฐ์ พรรพต
       สมาชิกสภาอบต.ม.13
 นายสนท กตญญ
       นายสนิท กตัญญู
    สมาชิกสภาอบต.ม.14
   นายทองจนทร พพฒน
       นายทองจันทร์ พิพัฒน์
        สมาชิกสภาอบต.ม.14
 นายสมชาย เจรญขน
       นายสมชาย เจริญขึ้น
       สมาชิกสภาอบต.ม.15
   นางบญไทย โสดานาถ
         นางบุญไทย โสดานาถ
         สมาชิกสภาอบต.ม.15
     


footer

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี