วันนี้ (18 พ.ค.2566)เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์  สายมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มอบหมายให้ นายมรกต  รงค์โยธิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงาน ต้อนรับ นางคันธารส  วงศ์เพ็ญ ท้องถิ่นอำเภอม่วงสามสิบ ในโอกาสเดินทางมาทวนสอบ และตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนตำบลหนองเหล่า ซึ่งมีการดำเนินการในพื้นที่ครบ 100% โดยได้ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม เน้นย้ำให้มีการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นท้องถิ่นอำเภอม่วงสามสิบ ได้ลงพื้นที่ทวนสอบการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่บ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ 2 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดงใหญ่ , ศูยน์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า  รวมทั้งได้มีการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ,โครงการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" และมาตรการการป้องกันเหตุจากภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า  ทั้ง 3 ศูนย์ฯ ด้วย