อบต.หนองเหล่า สืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงคู่ชุมชน 15 หมู่บ้าน จัดโครงการสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน นายสมศักดิ์  สายมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ตำบลหนองเหล่า ประจำปี 2566 ณ อาคารโดมกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
        สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามซึ่งมีการสืบทอดเป็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชนทั้ง 15 หมู่บ้าน สืบไป รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองเหล่าผู้ซึ่งเคยสร้างคุณงามความดีสร้างบ้านแปรงเมืองของตำบลหนองเหล่าให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน อันเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนสืบทอดไม่ให้สูญหาย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ซึ่งผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมจากบ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านวังมนหมู่ 12 และรางวัลรองชนะอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านหนองแคน หมู่ 13 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวที่สุดของแต่ละหมู่บ้าน การแสดงรำกลอนพื้นบ้าน การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการมอบของที่ระลึกแทนใจจากลูกหลานตำบลหนองเหล่า ซึ่งมีผู้สูงอายุ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน