#KICK OOF โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน#
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ได้จัดกิจกรรม KICK OOF โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าเพื่อสร้างการรับรู้เป็นต้นแบบให้ประชาชนได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม วางเป้าหมาย 1,564 ครัวเรือน ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบ 100% ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565