ปรับปรุงล่าสุด 27 เม.ย. 2021 13:27:00 1,248

ความหมายของโลโก้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า 

              ประชาชนในตำบลหนองเหล่า  
มีอาชีพทำนาและเกษตรกรรม  ทำสวน ทำไร่  
ซึ่งเป็นอาชีพนำทางให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ประวัติและความเป็นมาของตำบลหนองเหล่า

        ตำบลหนองเหล่า เป็นชุมชนที่มีอายุเก่าแก่บรรพบุรุษดั้งเดิมสันนิฐานว่าจะเป็นพวกขอมสังเกตจากสำเนียงพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง พื้นที่ตั้งหมู่บ้านจะมีหนองน้ำและป่ารอบ ๆ หมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ มีหลักฐานอยู่ที่บ้านโพนเมืองมะทัน สังเกตจากใบเสมาตั้งเรียงอยู่ 4 ทิศ  ภายในหมู่บ้าน  ภายหลังอพยพไปอยู่ที่อื่นพวกลาวญ้อได้อพยพมาอยู่สืบต่อมาโดยได้ตั้งชื่อตามสภาพภูมิประเทศเพราะมีหนองน้ำขังตลอดปีเป็นจำนวนมาก และมีป่ารอบบริเวณหนองน้ำและลำเซบาย มีชาวบ้านไม่ทราบสัญชาติเข้ามาทำไร่ปอ เมื่อเลิกจากทำไร่ปอก็ทำนา ป่ารอบหนองน้ำไม่ค่อยหนาทึบ ชาวบ้านอาศัยอยู่ตามป่าตามเหล่า  ชาวบ้านจึงเรียกว่า "เหล่า" ตามภาษาท้องถิ่นจึงเรียกว่า "หนองเหล่า" ตำบลได้ตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2387 แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจน โดยชาวบ้านที่อพยพมาตั้งหมู่บ้าน ขยายไปเป็นชื่อตำบล   จึงได้ตั้งชื่อว่า "ตำบลหนองเหล่า" มาจนปัจจุบัน