ปรับปรุงล่าสุด 27 เม.ย. 2021 13:30:24 1,613

สภาพทางสังคม

การศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มีสถานที่การศึกษาในระบบโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์
โรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย
     1. โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า ตั้งอยู่ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
     2. โรงเรียนบ้านดอนแดงใหญ่ ตั้งอยู่ บ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
     3. โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ ตั้งอยู่ บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
     4. โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ตั้งอยู่ บ้านวังมน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
     5. โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ตั้งอยู่ บ้านโพนเมืองมะทัน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเหล่า ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มีผู้ดูแลเด็ก 3 คน
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเมืองมะทัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดงใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 

การสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 2 แห่ง คือ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหล่า ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายทวี ศรีอ่อน เป็นผู้อำนวยการ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดอนแดงใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมชัย นามคุณ เป็นผู้อำนวยการ

                                                     การสังคมสงเคราะห์
ตำบลหนองเหล่ามีคนชราทั้งหมด 970 คน ได้รับเบี้ยยังชีพ 948 คน มีคนพิการ 269 คน ได้รับเบี้ยยังชีพ 269 คน

 

                                    การบริการพื้นฐาน
1.การคมนาคมขนส่ง
ตำบลหนองเหล่ามี ทางหลวงท้องถิ่น 2 สาย คือ 2409 และ 2413ตำบลหนองเหล่า ถึง ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ ระยะทาง 9 กม.ตำบลหนองเหล่า ถึง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 45 กม.

2. การไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สาขาม่วงสามสิบ)
การไฟฟ้า (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ตามครัวเรือนครบทุกหลังคาเรือน แต่ราษฎรยังมีความต้องการขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างตามแยกต่างๆ)
3. การประปา 

- มีประปาครบทุกหมู่บ้าน บริหารจัดการของคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่
4. โทรศัพท์
5. ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ