ปรับปรุงล่าสุด 27 เม.ย. 2021 13:27:59 977

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

-ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลหนองเหล่า  ประกอบอาชีพทำนา  ทำสวนพริก  และเลี้ยงสัตว์ไว้ขายและบริโภค  เช่น  สุกร, เป็ด, ไก่, ปลา  เป็นต้น  หลังฤดูทำนาก็จะทำสวนปลูกพริก  รับจ้างทั่วไป  ราษฎรบางส่วนจะเดินทางไปทำงานที่เมืองหลวงและต่างจังหวัด
 


ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนา 
นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 14 แห่ง
 
ประเพณีและงานประจำปี
     - บุญบั้งไฟ
     - การทำบุญข้าวประดับดิน
     - การทำบุญข้าวสาก
     - งานบุญมหาชาด
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
     - ภาษาอีสาน เป็นภาษาท้องถิ่น
 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ทรัพยากรธรรมชาติ
   น้ำ
   ป่าไม้
   คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
 
อื่น ๆ
    - อปพร. 3 รุ่น รวม 100 คน แยกเป็น
    - อปพร.ชาย จำนวน 56 คน
    -อปพร.หญิง จำนวน 44 คน
    - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น รวม 400 คน