ปรับปรุงล่าสุด 27 เม.ย. 2021 13:33:02 1,985

เขตการปกครอง รวม 15 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ 1    บ้านหนองเหล่า   นายสุดใจ พิณโท ตำแหน่ง กำนันตำบลหนองเหล่า 
หมู่ที่ 2   บ้านดอนแดงใหญ่   นายสุพรรณ คุณาคุณ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 3   บ้านหนองหล่ม   นายสง่า ปลุกใจ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4   บ้านทุ่งใต้   นายสุขสันต์ พิณโท ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5   บ้านยางธาตุ   บ้านยางธาตุ นายสม เชื้อขาว ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6   บ้านโพนเมืองมะทัน   นายสุริยัน อนุสนธิ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7   บ้านเดือยไก่   นายเทียน วงศ์สูง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8   บ้านหนองไม้ตาย   นายชมภู ใยบัว ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9   บ้านหนองดูน   นายเทพรัตน์ ผ่ายเผย ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10   บ้านดอนแดงน้อย   นายขุน ไชยวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11   บ้านหนองเหล่า   นายไชยา คุณธรรม ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12   บ้านวังมน   นายคำพัน ครุฑแสน ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 13   บ้านหนองแคน   นายนารายณ์ วงศ์สนิท ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14   บ้านโพนเมืองมะทัน   นายอุทิต มีทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 15   บ้านหนองหล่ม   นายจัด นามแสน ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

    

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากร   ที่มา : ห้องทะเบียนอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
1 บ้านหนองเหล่า 83 173 170 343
2 บ้านดอนแดงใหญ่ 203 541 543 1,084
3 บ้านหนองหล่ม 58 154 139 293
4 บ้านทุ่งใต้ 124 347 329 676
5 บ้านยางธาตุ 41 88 93 181
6 บ้านโพนเมืองมะทัน 213 463 494 957
7 บ้านเดือยไก่ 96 241 243 484
8 บ้านหนองไม้ตาย 30 90 81 171
9 บ้านหนองดูน 75 192 175 367
10 บ้านดอนแดงน้อย 73 183 204 387
11 บ้านหนองเหล่า 136 300 284 584
12 บ้านวังมน 97 193 224 417
13 บ้านหนองแคน 80 166 186 352
14 บ้านโพนเมืองมะทัน 144 342 311 653
15 บ้านหนองหล่ม 91 207 239 446
รวม 1,544 3,680 3,715 7,395ช่วงอายุและจำนวนประชากร
 

ช่วงอายุ เพศ รวม
ชาย หญิง
101 ปีขึ้นไป   2 2
96 – 100 ปี   1 1
91 – 95 ปี 1 11 12
86 – 90 ปี 8 20 28
81 – 85 ปี 17 32 49
76 – 80 ปี 60 64 124
71 – 75 ปี 71 72 143
66 – 70 ปี 110 134 244
61 – 65 ปี 162 153 315
56 – 60 ปี 213 193 406
51 – 55 ปี 268 271 539
46 – 50 ปี 327 354 681
41 – 45 ปี 299 281 580
36 – 40 ปี 276 239 515
31 – 35 ปี 253 229 482
26 – 30 ปี 288 310 598
21 – 25 ปี 319 345 664
16 – 20 ปี 295 279 574
11 – 15 ปี 266 241 507
6 – 10 ปี 226 239 465
1 – 5 ปี 191 207 398
น้อยกว่า 1 ปี 30 37 67
  3,680 3,714 7,395