ปรับปรุงล่าสุด 27 เม.ย. 2021 13:29:37 1,464

 

สภาพทั่วไป    

     ที่ตั้งและอาณาเขต 

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มีเนื้อที่ประมาณ 88.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 55,125 ไร่ มีระยะห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบประมาณ 9 กิโลเมตร ตำบลหนองเหล่าเป็น 1 ใน 14 ตำบลในเขตอำเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ

ทิศเหนือ  

ติดต่อตำบลหนองฮาง ตำบลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนว เขตเริ่มต้นจากจุด
ลำห้วยยางไหลบรรจบลำเซบก บริเวณพิกัด VC 618089 ไปทางทิศตะวันออกตามลำห้วยยาง
สิ้นสุดที่นานายถัน บริเวณพิกัด VC 709118 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12.5 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลโพนแพง  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากที่นา
นายถันบริเวณพิกัด VC 709118 ไปทางทิศใต้  ตามแนวแบ่งเขตบ้านหนองแคนตำบลหนองเหล่า
กับบ้านผึ้งตำบลโพนแพงถึงบริเวณพิกัด VC 706110 ไปตามแนวแบ่งเขตบ้านหนองไม้ตาย 
ตำบลหนองเหล่ากับบ้านผึ้ง  ตำบลโพนแพง  ถึงบริเวณพิกัด VC 715077  ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวแบ่งเขต บ้านชักแล่น ตำบลโพนแพงกับบ้านหนองไม้ตาย ตำบลหนองเหล่าถึงบริเวณพิกัด
VC 706078  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบทางสาธารณะ (บ้านยางธาตุ - บ้านชักแล่น)
ไปทางเกวียนเดิม (บ้านทุ่งใต้ - บ้านชักแล่น) ถึงบริเวณพิกัด VC 687052 ไปทางทิศใต้ 
ตามลำห้วยขี้ลิง  สิ้นสุดที่แนวแบ่งเขตอำเภอม่วงสามสิบกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี 
บริเวณพิกัด VC 692028  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 12.30 กิโลเมตร
 
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลก่อเอ้  ตำบลหนองเหล่า  อำเภอเขื่องใน  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณห้วยงิ้ว 
อำเภอเขื่องใน บรรจบลำเซบก  บริเวณพิกัด VC 640005  ไปทางทิศเหนือ  ตามลำเซบก 
สิ้นสุดที่ห้วยยาง  อำเภอม่วงสามสิบ  บรรจบลำเซบก  บริเวณพิกัด VC 618089 
รวมระยะทาง  ด้านทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร
 
ทิศใต้ ติดต่อตำบลหนองขอน  อำเภอเมืองอุบลราชธานีและตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน 
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนวแบ่งเขต อำเภอม่วงสามสิบกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี 
บริเวณห้วยขี้ลิง  บริเวณพิกัด VC 692028 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามห้วยขี้ลิง
บรรจบลำเซบกบริเวณพิกัด VC 668014 ไปทางทิศเหนือ ตามลำเซบก สิ้นสุดที่ห้วยงิ้ว 
อำเภอเขื่องใน ไหลบรรจบลำเซบาย บริเวณพิกัด VC 640005
รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 9.3 กิโลเมตรภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)

    ตำบลหนองเหล่ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ และมีหมู่บ้านพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังในปีใดมีปริมาณ
น้ำมากการระบายน้ำไม่ทัน คือ หมู่ที่ 2, 3, 4, 7, 11 และหมู่ที่ 12
 

ลักษณะของภูมิอากาศ
    จะมีอากาศร้อนในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกันยายน

ลักษณะของดิน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มีลักษณะ
     ดินร่วน - ดินร่วนปนทราย
     ดินร่วนทราย - ดินร่วนปนทราย
     ดินร่วนทราย - ดินร่วนเหนียว
     ดินร่วนปนทราย

ลักษณะของแหล่งน้ำ
    - ลำเซบาย จำนวน 1 แห่ง
    - บึงและหนองอื่นๆ จำนวน 18 แห่ง
    - อ่างกักเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง

ลักษณะของไม้/ป่าไม้
     - ป่าผสม