นายดำรงค์ เชื้อหงษ์

ประธานสภา

นายดี มณีวรรณ

รองประธานสภา

นายบัญญัติ ปางชาติ

เลขานุการสภา

นายบุญชู เบื้องบน

สมาชิกสภา ม. 1

นายแสงมณี เกิดสุข

สมาชิก อบต. ม.2

นายบุญตา ปลุกใจ

สมาชิกสภา ม.3

นายเปลี่ยน มณีวรรณ

สมาชิกสภา ม.4

นายฉลองชัย เบื้องบน

สมาชิกสภา ม.5

นายสงคราม ชัดเจน

สมาชิกสภา ม.8

นายนิยม สมสมัย

สมาชิกสภา ม.9

นายบุญศักดิ์ ไชยวงค์

สมาชิกสภา ม.10

นายสา มณีวรรณ

สมาชิกสภา ม.11

นายธงศักดิ์ มีธรรม

สมาชิก อบต ม. 13

นางอัมพร ประทาน

สมาชิกสภา ม.14

นายสมพงษ์ เชื้อหงษ์

สมาชิกสภา ม.15