นายธงศักดิ์ มีธรรม

ประธานสภา

นายบุญชู เบื้องบน

รองประธานสภา

นายบัญญัติ ปางชาติ

เลขานุการสภา

นายแสงมณี เกิดสุข

สมาชิกสภา ม. 2

นายบุญตา ปลุกใจ

สมาชิกสภา ม.3

นายเปลี่ยน มณีวรรณ

สมาชิกสภา ม.4

นายฉลองชัย เบื้องบน

สมาชิกสภา ม.5

นายดำรงค์ เชื้อหงษ์

สมาชิกสภา ม.6

นายดี มณีวรรณ

สมาชิกสภา ม.7

นายสงคราม ชัดเจน

สมาชิกสภา ม.8

นายนิยม สมสมัย

สมาชิกสภา ม.9

นายบุญศักดิ์ ไชยวงค์

สมาชิกสภา ม.10

นายสา มณีวรรณ

สมาชิกสภา ม.11

นางอัมพร ประทาน

สมาชิกสภา ม.14

นายสมพงษ์ เชื้อหงษ์

สมาชอกสภา ม.15