นางสุรีพร เห็มคุณ

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

นายประภักดิ์ นนทไสย์

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท(รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น)

นางสาวกัญญารัตน์ นามแสน

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น

นายภูริณัฐ นามแสน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปริญญาตรี (ศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป)

นายสุรชัย สนุกพันธ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
ปริญญาตรี ( วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์)

ว่าที่ ร.ต.หญิงวิชนันท์ พิณทอง

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน)

นางวริศรา พิมทา

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอังกฤษ)

นางสาวมาลีรัตน์ เอี่ยมในวงศ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
สาขาการปกครองท้องถิ่น)

นายพรชัย สืบสา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์)

นางอุไรวรรณ กุลวงค์

ตำแหน่ง ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์ฯ
ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาตร สาขาการปกครองท้องถิ่น)

นางสาวอธิปกีฬา วัณโท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย)

นางสาวเปรมฤทัย ครุฑแสน

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร สาขาการปกครองท้องถิ่น)

นางสาวลออ มะโนมัย

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ฯ)

นายฤทธิศร นวลวรรณ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
ม.6

นายกวินวัชร์ ธนานนท์เลิศภัคดี

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
ม.6

นายสาโรช แก้วพรม

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
ม.6

นายอุทิศ สมหา

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
ม.6

นางสาวอรยา ประทาน

ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปริญญาตรี (สาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตร)