นางสาวกาญจนา ดาศรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี)

นางสาวสตินันท์ เผ่าสีหา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป)

นางวิไลลักษณ์ ไชยชาติ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี)

นางสาวนวลจันทร์ จันทร์ชื่น

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี)

นายณัฐวุฒิ กากแก้ว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ฯ

นางสาวภาวิณี มิ่งขวัญ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด)

นางสาวสุภัสสรา ประทาน

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
ม.6