นายโชคมนตรี เรืองแสน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง)

ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ บุญสุข

ตำแหน่ง นายช่างโยธา
ปริญญาตรี (วิศวศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา)

นายธีรภพ เข็มเพชร

ตำแหน่ง นายช่างโยธา
วุฒการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโยธา

นายธีระวิทย์ สายมณี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา
วุฒการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโยธา)

นายประศาสน์ กุลพรม

ตำแหน่ง ช่างเครื่องสูบน้ำ (ทักษะ)
วุฒการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาการบัญชี

นางสาวประภัสสร ไชยเลิศ

ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง)

นายคำรณ สีสาย

ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
วุฒการศึกษา ม.3