นางสาวอุไรรัตน์ สมอาษา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาเคมี)

นางสาวจิราวรรณ พวงบุตร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น)

นางสาวราตรี นิยมชาติ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน)