เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า    นายสมศักดิ์  สายมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และบุคคลภายนอกได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคมซึ่งเป็นกรรมการ ในการเสนอโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่อยงาน