เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม และบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์  สายมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า พร้อมด้วย นายธงศักดิ์  มีธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า นำสมาชิกสภาฯ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามเป้าหมายการสร้างองค์กรที่ใช้หลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้